STRONA GŁÓWNA Carolina Medical Center
Carolina Medical Center

 

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY

OŚRODKI WSPÓŁPRACUJĄCE

KOMITET STERUJĄCY


<< powrót

 

Kierownik projektu

Kierownikiem Projektu jest Doktor nauk medycznych Jacek Laskowski  - Specjalista ortopeda traumatolog

Dr Laskowski jest absolwentem  Akademii Medycznej w Warszawie. W 2005 r. obronił pracę doktorską  pt. "Osłabienie i zanik mięśni prostowników i zginaczy po urazach  i operacjach w obrębie stawu kolanowego w ocenie klinicznej , dynamometrycznej i elektromiograficznej"  W latach  1994-2003  był starszym asystentem  Kliniki Traumatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  w Otwocku ul. Konarskiego 13 .  Od 2003 r. pracuje w Carolina Medical Center w Warszawie. W 2000 r. odbył staż w Mayo Clinic, Orthopaedic  Biomechanic Lab. w Rochester Minnesota, USA. Jest autorem szeregu publikacji z  ortopedii i biomechaniki. 

Zespół realizujący

Beata Ciszkowska - Łysoń - Specjalista medycyny nuklearnej, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej - Doktor nauk medycznych
W latach 1999-2002 Kierownik Projektu Badawczego KBN pt. "Ocena neurotoksycznego działania leków chemioterapeutycznych na podstawie badań Rezonansu Magnetycznego" wykonywanym we współpracy z Centrum Onkologii w Warszawie.
W 2004 roku na Akademii Medycznej w Warszawie pod kierunkiem profesora L. Królickiego uzyskała stopień doktora nauk medycznych broniąc pracy pt. "Ocena neurotoksycznego działania chemioterapii w ocenie rezonansu magnetycznego i spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego". Specjalizuje się w diagnostyce obrazowej (USG, rezonans magnetyczny, scyntygrafia).

Piotr Nurzyński - Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej - lekarz
Ukończył studia na I wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1992 roku. Po ukończeniu stażu podyplomowego podjął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Warszawie przy ul. Niekłańskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. W latach 2002-2003 pracował w Zakładzie Radiologii Wojskowego Instytutu  Medycyny Lotniczej na stanowisku starszego asystenta. W latach 2003-2007 pełnił funkcje Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej SZPZOZ im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie przy ul. Niekłańskiej.
Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych organizowanych przez CMKP w zakresie diagnostyki obrazowej oraz medycyny ratunkowej. Autor prac poglądowych oraz wystąpień zjazdowych z dziedziny rentgenodiagnostyki układu mięśniowo-szkieletowego.
Od roku 2004 współpracuje z Carolina Medical Center kierując zespołem rentgenodiagnostyki CMC.

Michał Wychowański  - specjalizacja inżynieria biomedyczna - doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki
Pracownik Katedry Biologicznych Podstaw Rehabilitacji na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W pracy zawodowej koncentruje się na modelowaniu i identyfikacji parametrów układu ruchu człowieka w aspekcie oceny procesu rehabilitacji i zapobiegania kontuzjom. Od kilku lat prowadzi badania biomechaniczne w Carolina Medical Center w celu obiektywnej oceny postępów leczenia i usprawniania układu ruchu człowieka.

Anna Ostrowska - specjalista elektroradiologii
W Carolina Medical Center pracuje od 2004 roku. Jest zatrudniona na stanowisku technika, posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.

Dr Krzysztof S. Nowiński- doktor matematyki Uniwersytetu Warszawskiego
Specjalista w zakresie wizualizacji i modelowania matematycznego. Pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW od 1993 roku. Główne obszary badawcze: algorytmy i metody wizualnej analizy danych, z uwzględnieniem obrazowania medycznego: odszumianie i półautomatyczna segmentacja trójwymiarowych zbiorów danych MRI, CT i USG, fuzja danych MRI i EEG, budowa siatek obliczeniowych dla algorytmów numerycznych na podstawie danych CT/MRI, algorytmy analizy dynamik wielkich systemów z zakresem zastosowań od dynamik molekularnych do dynamiki sieci transportowych, ogólne problemy systemów analizy wizualnej. Autor koncepcji i koordynator projektu VisNow. Uczestnik europejskich projektów EUROGRID, GRIP, UNIGRIDS, CHEMOMENTUM.
W projekcie odpowiedzialny jest za koordynację i kierowanie pracami teoretycznymi i merytorycznymi związanymi z modelowaniem komputerowym, zagadnieniami matematycznymi i wizualizacją.

Mgr Bartosz Borucki- magister na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Optyki Fourierowskiej i Przetwarzania Informacji
Ukończył studia z wyróżnieniem. Posiada również ukończoną specjalizację w zakresie Fizyki Komputerowej. Od 2006 roku pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.
Specjalizuje się w algorytmach przetwarzania danych obrazowych oraz wizualizacji danych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie korelacyjnych metod rozpoznawania obrazów, metod odszumiania oraz metod detekcji, również dla obiektów trójwymiarowych. Wraz z zespołem rozwija w ICM system analizy wizualnej VisNow. Zajmuje się metodami wizualizacji danych 2D i 3D oraz metodami rekonstrukcji, rejestracji i segmentacji. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim metody analizy i obróbki wolumetrycznych danych obrazowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod uczytelniania danych oraz wykrywania obiektów, przede wszystkim w zakresie danych medycznych. Interesuje się również implementacją algorytmów na architektury wielordzeniowe oraz akcelerowane.
W projekcie odpowiedzialny jest za prace związane z merytoryczną i praktyczną stroną modelowania komputerowego, w szczególności za obróbkę i analizę danych obrazowych oraz algorytmy wizualizacji. Od strony ICM kieruje merytoryczną stroną projektu i koordynuje prace teoretyczne i implementacyjne.

Dr Michał Chlebiej- doktor informatyki
Specjalista modelowania matematycznego i komputerowego w zakresie przetwarzania danych obrazowych. Od 2005 roku stały współpracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002 - 2006 asystent naukowo dydaktyczny w Zakładzie Technologii Informatycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2006 roku zatrudniony na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta w Zakładzie Obliczeń Równoległych i Rozproszonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Posiada doświadczenie w zakresie komputerowego modelowania biomechanicznego, w tym modelowania kości, zdobyte podczas stażu w centrum badań „Caesar” w Bonn. Specjalizuje się w metodach wizualizacji, segmentacji oraz elastycznej deformacji wolumetrycznych zbiorów danych, w szczególności w zakresie medycyny oraz w algorytmach optymalizacji, dopasowania danych i przetwarzania przestrzennych siatek. Jego praca doktorska obejmowała rekonstrukcję ruchu pracy serca na podstawie trójwymiarowych sekwencji czasowych zdjęć USG z wykorzystaniem m.in. filtracji czasowej, dopasowania elastycznego, algorytmów segmentacji powierzchni ściany serca oraz wizualizacji ruchu.
W projekcie odpowiedzialny jest za prace związane z merytoryczną i praktyczną stroną modelowania komputerowego, w szczególności za algorytmy dopasowania i deformacji danych.

Dr inż. Robert Sot- doktor nauk technicznych
Specjalista w zakresie modelowania ab initio, od 2001 roku pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada doświadczenie w przygotowywaniu aplikacji i zarządzaniu operacyjnym projektami w ramach europejskich funduszy strukturalnych (m. in. kierownik -po stronie UW- administracyjny projektu "Wyposażenie Laboratorium Obrazowania Biologicznego i Medycznego"). Inżynier Projektu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego: „Rozwój zaawansowanych metod obrazowania medycznego, rozproszonej akwizycji, archiwizacji i teletransmisji w zintegrowanym systemie opieki kardiologicznej ostrych zespołów wieńcowych“. Aktualnie zaangażowany w przygotowanie aplikacji do realizacji projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Odpowiedzialny jest za zarządzanie projektem na poziomie operacyjnym po stronie ICM UW, kontroluje terminowe wykonanie planowanych zadań, przygotowanie raportów, odpowiada za przepływ informacji pomiędzy ICM a CMC.

Mgr Maciej Szpindler- ukończył studia na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością matematyka stosowana
Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego od 2005 roku.
Zajmuje się numeryczną i obliczeniową analizą modeli matematycznych, obliczeniami wielkoskalowymi i optymalizacją algorytmów równoległych. Brał udział w projektach związanych z matematycznym modelowaniem procesów tworzenia materiałów oraz numerycznym modelowaniem atmosfery.
W projekcie odpowiedzialny jest za prace związane z merytoryczną i praktyczną stroną modelowania komputerowego, w szczególności za analizę danych.

Michał Łyczek- w 2005 roku rozpoczął studia w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim.
Studiuje matematykę i informatykę, a obecnie przygotowuje pracę magisterską z matematyki stosowanej. Od 2007 roku współpracuje z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW rozwijając system analizy wizualnej VisNow.
W 2008 roku wraz z kolegami otrzymał wyróżnienie za najlepszy informatyczny projekt studencki. W tym samym roku artykuł opisujący projekt został opublikowany na konferencji 'European Conference on Modelling and Simulation' w Nikozji. W trakcie dotychczasowych studiów współpracował z Instytutem Lotnictwa oraz Instytutem Geofizyki UW tworząc aplikacje do wizualizacji i przetwarzania danych. Jego zainteresowania koncentrują się wokół wizualizacji i przetwarzania obrazowych danych medycznych. W szczególności interesuje go praca nad nowymi algorytmami i metodami analizy danych.
W projekcie odpowiedzialny jest za prace związane z testowaniem i implementacją algorytmów przetwarzania danych wolumetrycznych.

 

 

 


Carolina Medical Center
(c) 2008 I klinika ortopedii i medycyny sportowej
opis projektu I ZESPÓŁ REALIZUJACY I aktualności I paluchy koślawe I kontakt